Voorwaarden Snowevent & Studenten.net

Snowevent Actievoorwaarden 2015

Download Snowevent Actievoorwaarden 2015Adobe_PDF_icon

Op deelname aan de Actie en de potentieel daaruit voortvloeiende deelname aan Snowevent 2015 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
De algemene gebruikersvoorwaarden & privacy protocol van Studenten.net
De copyrights en disclaimer van Studenten.net

Nadere bepalingen hier benoemd:

Artikel 1 Definities

In deze Actievoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis:

 1. Studenten.net: ASA Student B.V. handelend onder de naam Studenten.net gevestigd te (1314 CK) Almere aan de P.J Oudweg 61, is de organisator van het Snowevent.
 2. “Snowevent”: een wintersportevenement, zoals beschreven op snowevent.nl.
 3. Actie: via de website Snowevent.nl en via de partners van Studenten.net kan de Deelnemer tickets winnen voor het Snowevent
 4. Actievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 5. Actiesite: www.snowevent.nl
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die lid is van Studenten.net (zoals bedoeld in de disclaimer van Studenten.net) en deelneemt aan de Actie . Deelnemers dienen op het moment van deelname te studeren aan een hbo- of wo-instelling in Nederland.
 7. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Actie kan worden deelgenomen
 8. Jury: een jury, bestaande uit natuurlijke personen, die op onafhankelijke wijze de Winnaar van de Actie selecteert en bekend maakt.
 9. Winnaar: de Deelnemer die door de Jury gekozen en uitgeroepen is tot winnaar en een ticket ontvangt voor het Snowevent.
 10. Prijs: de door Studenten.net aan de Winnaar uit te keren prijs, bestaat uit een ticket naar het Snowevent.
 11. Ticket: zoals beschreven in artikel 5.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op het Snowevent, georganiseerd door Studenten.net
 2. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
 3. Studenten.net heeft het recht deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden. De Actievoorwaarden zijn gedurende de Deelnametermijn in te zien op de Actiesite.

Artikel 3 Actievoorwaarden

 1. De deelnametermijn van het Snowevent loopt van 7 januari 2015 tot en met 1 maart 2015.
 2. Minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 3. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan acties. Om als winnaar uitgeroepen te kunnen worden, dient men te studeren aan een hbo- of wo-instelling in Nederland.
 4. Om te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de Deelnemer deel te nemen aan de winacties voor het Snowevent.
 5. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken bij de Actie.
 6. Deelname aan de Actie is gratis.
 7. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Studenten.net in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 8. Studenten.net behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoet aan de onderhavige Actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studenten.net handelt. Studenten.net is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
 9. Studenten.net is te allen tijde bevoegd de Actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 10. Studenten.net behoudt zich het recht voor om ten alle tijde nieuwe acties toe te voegen of acties te wijzigen of te verwijderen.
 11. Studenten.net streeft er naar om de spelregels van alle acties vooraf duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren. Indien er sprake is van onduidelijkheden, dan kan men contact opnemen met de Studenten.net. Bij eventuele onduidelijkheden is de uitleg van de Studenten.net bindend.
 12. Iedere Deelnemer mag slechts met één account deelnemen aan de winacties.

Artikel 4 Prijzen

 1. Door deelname aan de Actie maakt de Deelnemer kans op een ticket voor het Snowevent 2015.
 2. Het aantal te winnen tickets bedraagt 300.
 3. De Deelnemer maakt kans op een ticket door mee te doen aan de winacties, zoals te vinden op Snowevent.nl.
 4. De Winnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke Jury en wordt bekend gemaakt binnen een tijdsbestek van 4 weken nadat de Deelnametermijn is verstreken.
 5. Het aantal te winnen tickets wordt maximaal over 20 trekkingen verdeeld in de periode van 7 januari 2015 tot en met 1 maart 2015.
 6. De uitslag van de Actie is definitief en over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer ermee akkoord te gaan dat zijn naam – indien hij de winnaar is – bekend wordt gemaakt op de (Actie)site(s) van Studenten.net.

Artikel 5 Snowevent ticket

Ieder ticket geeft recht op het volgende:

 1. Vervoer van de opstapplaats naar het hotel en vice versa:
  1. Vervoer van en naar het Snowevent vindt plaats per bus.
  2. De bus vertrekt en komt terug op een verzamelplaats in Nederland die wordt bekendgemaakt op de Actiesite.
 2. Twee overnachtingen, inclusief ontbijt en diner:
  1. De verzorging van het Snowevent is op basis van halfpension.
  2. Deelnemers dienen zelf hun lunch en drankjes te betalen.
  3. Diner en ontbijt worden aangeboden in buffetvorm.
  4. Linnen en handdoeken zijn inclusief.
 3. Driedaagse skipas:
  1. De skipas gaat in op de dag van aankomst.
  2. Alleen geldig in het skigebied van Bardonecchia.
 4. Toegang tot de après-ski en themafeesten van Snowevent.
 5. Toegang tot acties ter plaatse.
 6. Recht op lessen voor beginners of gevorderden.
 7. De tickets zijn exclusiefde onderstaande kosten:
  1. Toeristenbelasting à € 1,00 per persoon per dag.
  2. Borg voor de kamersleutel (€ 5,00 per persoon).
  3. Borg voor de skipas (€ 5,00 per persoon).

Artikel 6 Uitkering prijs

 1. Het Snowevent vindt plaats van woensdag 18 maart 2015 tot en met zondag 22 maart 2015.
 2. Studenten.net aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) Prijs afwijkt van de aangeboden Prijs. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden voorwaarden, wordt de Prijs niet uitgekeerd. De winnaar heeft alsdan geen recht op enige vorm van restitutie en/of enige geldsom.
 3. De te winnen Prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Prijs is niet inwisselbaar voor (andere) goederen en/of diensten.
 4. De kansspelbelasting over de gewonnen prijs komt – voor zover van toepassing – voor rekening van Studenten.net.
 5. De winnaar ontvangt de Prijs alleen indien hij:
  • Door middel van een geldig legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) kan aantonen degene te zijn die zich heeft geregistreerd op de Actiesite en aan wie de prijs (per e-mail) is uitgereikt;
  • Een kopie van een geldige collegekaart kan overleggen waaruit blijkt dat hij zich voor het collegejaar 2014-2015 heeft ingeschreven bij een in Nederland gevestigde HBO of WO instelling.
 6. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 7. Tickets voor Snowevent 2015 zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of producten.
 8. Tickets zijn op naam. Doorverkoop of overdracht van tickets voor het Snowevent is niet toegestaan.

Artikel 7 Klachten

Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Actie, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar service@snowevent.nl. Studenten.net zal binnen vier weken op de ingediende klacht reageren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Studenten.net is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit (deelname aan) de Actie van Studenten.net, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is Studenten.net is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele storingen, tekortkomingen, gebreken en/of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie (waaronder storingen op het internet en/of in de software en/of hardware) en/of het aanwijzen van de Winnaar. Ook is Studenten.net niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de (persoons-)gegevens van de Deelnemer.
 2. Studenten.net is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de Deelnemers aan de Actie en/of voor het openbaar maken, verveelvoudigen, vertonen en/of verspreiden van een Idee van de Deelnemer, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Deelname aan de Actie en/of gebruikmaking van de Prijs geschiedt geheel voor eigen risico en op vrijwillige basis. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (inhoud van) de Prijs en voor het gebruik dat de Winnaar van de Prijs maakt. Daarnaast verleent Studenten.net geen enkele garantie met betrekking tot de Prijs.
 4. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van aansprakelijkheid van Studenten.net, dan is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, in alle gevallen uitgesloten. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Studenten.net beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Studenten.net zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Privacy

 1. Ten aanzien van de verwerking van de door de Deelnemer in zijn hoedanigheid aan Studenten.net verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het privacy statement van Studenten.net. Dit privacy statement dient als onlosmakelijk deel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd. Het privacy statement kan worden ingezien door hier te klikken.
 2. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Studenten.net verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
  1. de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie, zulks in de ruimste zin des woords;
  2. de Deelnemer als Winnaar bekend te maken waartoe onder meer de naam en achternaam van de Winnaar worden gepubliceerd op de website van Studenten.net;
  3. de naam en achternaam van de Winnaar te gebruiken in publicaties en communicatie rondom de Actie;
  4. de Winnaar gebruik te kunnen laten maken van de Prijs.
  5. de Deelnemer gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studenten.net, zulks in de ruimste zin des woords;
  6. de Deelnemer te informeren (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) over door Studenten.net aangeboden soortgelijke producten en diensten;
  7. de Deelnemer te informeren over aan de dienstverlening van Studenten.net gerelateerde zaken die voor de Deelnemer naar het oordeel van Studenten.net van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studenten.net);
  8. de Deelnemer te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studenten.net door andere Gebruikers indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
 3. Alle Deelnemers aan de Actie gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het Snowevent, Studenten.net en haar partners zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 4. Deelnemers garanderen dat het voor de Actie gebruikte materiaal, zoals bv foto- en videomateriaal, vrij is van rechten op alle gronden dan wel dat de Deelnemer beschikt over de rechten, waaronder intellectueel eigendomsrechten op dit materiaal en door gebruik hiervan akkoord gaan met het gebruik van dit materiaal in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het Snowevent, Studenten.net en haar partners zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 5. Deelnemers aan de Actie gaan akkoord met publicatie van hun naam op de website van het Snowevent, websites gelieerd aan de Studenten.net en haar partners.
 6. De persoonsgegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om de Deelnemer per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Studenten.net. Indien Studenten.net hiervan gebruik maakt, kan de Deelnemer zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid.

Artikel 10 Tijdens het Snowevent

 1. Het moment van verzameling voor vertrek naar de locatie van het Snowevent tot en met de terugkeer op deze plek valt onder het evenement “Snowevent” of “de reis”.
 2. Tijdens het Snowevent dienen de Winnaars te alle tijde instructies van medewerkers van Studenten.net, of door hen aangestelde personen, op te volgen.
 3. De Winnaars dienen tijdens het Snowevent in het bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart en deze bij zich te hebben.
 4. Studenten.net behoudt zich het recht voor om de Winnaars te weigeren of naar huis te sturen in geval van wangedrag.
 5. Zowel op de heen- als op de terugreis is het verboden te roken in de bus.
 6. Het is verboden drugs mee te nemen in de bus.
 7. Schade in en aan de bus wordt verhaald op de Winnaar die de schade veroorzaakt heeft.
 8. Het borgbedrag van de skipas kan de Winnaar terugvorderen wanneer de skipas wordt ingeleverd op de daarvoor aangewezen locatie.
 9. Winnaars worden door Studenten.net in kamers ingedeeld.
 10. Schade in hotelkamers wordt verhaald op de Winnaar die deze kamer toegewezen heeft gekregen.
 11. Mankementen of gebreken aan de inrichting en/of het meubilair van de hotelkamer dienen direct doorgegeven te worden aan Studenten.net of accommodatieverschaffer. Kosten voortvloeiende uit mankementen of gebreken kunnen door de Winnaars niet op Studenten.net verhaald worden.
 12. Studenten.net kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het Snowevent door enige reden afgelast wordt.
 13. In hotelkamers mag niet worden gerookt.
 14. De Winnaars dienen zelf voor ski- of snowboard materiaal te zorgen.
 15. De Winnaars mogen aan bagage maximaal meenemen: 1 weekendtas, 1 stuk handbagage en 1 paar ski’s / 1 paar skischoenen / 1 paar skistokken OF 1 snowboard / 1 paar snowboardschoenen.
 16. De Winnaars zijn verplicht een reisverzekering, inclusief wintersportdekking en een zorgverzekering met buitenland dekking af te sluiten.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden, naar oordeel van Studenten.net, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Studenten.net.
 3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Studenten.net zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 4. Studenten.net handelt – voor zover van toepassing – in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN STUDENTEN.NET

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende
betekenis:

 1. Account: het ten behoeve van de Student die zich bij Studenten.net heeft geregistreerd afgeschermde persoonlijke gedeelte op de
  Site van Studenten.net.
 2. Bedrijfsaccount: het ten behoeve van de Opdrachtgever afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studenten.net.
 3. Actie: de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden en/of
  georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij de Student een of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studenten.net
  (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 4. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Studenten.net.
 5. Dienst(en): de door Studenten.net aangeboden diensten en faciliteiten. Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van Student bestaan de
  aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties, het geven van tips en
  advies en/of het ter beschikking stellen van een databank met stages en vacatures. Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van
  Opdrachtgever bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het (tegen betaling) ter beschikking stellen van een
  CV-databank en het (tegen betaling) maken van reclame en/of op de Site van Studenten.net plaatsen van advertenties.
 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker of de door de Gebruiker opgegeven naam of code waarmee de Geregistreerde Gebruiker
  in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfaccount.
 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studenten.net geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML
  codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort,
  zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. Privilege: het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden voordeel of
  privilege, alsmede de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden korting
  en/of de door Studenten.net (met voordeel) aangeboden producten.
 9. Site: de internetsites van Studenten.net, onder meer te bereiken via domein www.studenten.net, alsmede alle andere internetsites
  van Studenten.net.
 10. Gebruiker: degene die de Site van Studenten.net bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten en/of Site van Studenten.net. Dit kan
  zowel een Student zijn, alsmede een Opdrachtgever van Studenten.net.
 11. Student: de natuurlijke persoon die de Site en/of Diensten van Studenten.net bezoekt en/of gebruikt en als scholier en/of student
  is aan te merken.
 12. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Bedrijfsaccount bij Studenten.net.
 13. Studenten.net: ASA Student B.V., kantoorhoudende te 9718 AW Groningen aan de Westerhaven 13 (postbus 41138, 9701 CC Groningen).
  Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studenten.net staat, dienen tevens de overige door Studenten.net gebruikte
  (handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlink.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen.
 14. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn
  Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfsaccount.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden
gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van
  toepassing.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Site van Studenten.net, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan
  ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Studenten.net heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal de Gebruiker alsdan
  door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van Studenten.net.

Artikel 3 Studenten.net.
De Site van Studenten.net is een community platform voor Studenten en Studenten.net helpt Studenten bij het beter, leuker en goedkoper
maken van hun studententijd.

Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruiker en doeleinden gebruik

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Site van Studenten.net verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te
  maken van deze Site en/of de Diensten van Studenten.net.
 2. Studenten.net verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk
  recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren op
  de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net ter beschikking zijn gesteld, een en ander
  slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt. Wanneer de Gebruiker optreedt in
  de hoedanigheid van Opdrachtgever kunnen Studenten.net en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat het persoonlijke recht om de
  Site van Studenten.net en/of de hierop ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren
  wordt uitgebreid.
 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. Elk gebruik van de Site van Studenten.net en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico van
  de Gebruiker.
 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden
  verwacht.
 6. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele
  vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik
  van haar Site en/of Diensten, zulks tenzij uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk anders volgt.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik Site Studenten.net

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van Studenten.net of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden
  voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat
  de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te
  registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site van Studenten.net te verstoren, dan wel te gebruiken voor:
  1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet
   bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel
   eigendoms)recht van een derde;
  2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend
   kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging,
   politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische
   ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks
   ter beoordeling van Studenten.net;
  3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig
   of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Studenten.net;
  4. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de
   waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Studenten.net;
  5. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail,
   kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;
  6. het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin des woords, tenzij de Gebruiker
   optreedt in de hoedanigheid van Opdrachtgever en Studenten.net en de Opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk anders zijn
   overeengekomen;
  7. het op enigerlei wijze oproepen van derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van derden;
  8. illegale aangelegenheden en/of doeleinden;
  9. het maken van inbreuk op de privacy van andere Gebruikers die gebruik maken van de Site en/of Diensten van Studenten.net;
  10. het benaderen van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan waarvoor zij hebben aangegeven te willen worden benaderd.
 4. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers te hinderen in het gebruik van de Site en/of Diensten van
  Studenten.net, dan wel aan Studenten.net en/of de Gebruikers die gebruik maken van Studenten.net schade toe te brengen. Hieronder wordt
  onder meer verstaan:

  1. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de Site van Studenten.net, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks
   in de ruimste zin des woords;
  2. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de
   ruimste zin des woords;
  3. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  4. het inloggen op een Account, Bedrijfsaccount of server waartoe hij niet is bevoegd;
  5. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Studenten.net ten behoeve van haar Site samengestelde
   HTML-codes.

Artikel 6 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. Studenten.net heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Site van Studenten.net bevat echter
  Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van derden (waaronder Gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van)
  deze Gegevens en Bestanden en Studenten.net is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door
  Studenten.net op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door derden van Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net betekent niet dat
  Studenten.net achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Studenten.net heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste
  Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Studenten.net zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben
  zodat Studenten.net ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet
  aansprakelijk kan worden gesteld.
 3. Door Gegevens en Bestanden te plaatsen op de Site van Studenten.net verleent de Gebruiker aan Studenten.net het recht tot het
  gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. De Gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net mee akkoord dat deze
  Gegevens en Bestanden worden gebruikt door andere Gebruikers en/of derden.
 5. Studenten.net behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden aan te
  passen en/of in te korten. Daarnaast is Studenten.net bevoegd de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en
  Bestanden om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Site. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij
  Studenten.net een klacht is binnengekomen ten aanzien van (de inhoud van) de geplaatste Gegevens en Bestanden. Het verwijderen van de
  Gegevens en Bestanden of een gedeelte daarvan geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding, zulks tenzij de
  Gebruiker een Opdrachtgever betreft en Studenten.net en de Opdrachtgever schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Wanneer de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder andere
  Gebruikers) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor
  alsdan het recht aan Studenten.net om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Studenten.net
  aanleiding toe is.

Artikel 7 Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. Studenten.net kan niet garanderen dat haar Site en/of Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk
  zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de
  toegang tot de Site en/of haar Diensten, zulks tenzij de Gebruiker een Opdrachtgever betreft en Studenten.net en de Opdrachtgever
  schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Daarnaast is Studenten.net niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Site en de door haar aangeboden
  Diensten met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
 3. Studenten.net zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar
  Site en/of Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden
  toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Studenten.net
  terzake vrijwaren.
 5. Studenten.net is gerechtigd haar Site en/of Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te
  beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade, zulks tenzij de Gebruiker een
  Opdrachtgever betreft en Studenten.net en de Opdrachtgever terzake schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 Gebruik derden

 1. Studenten.net spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik.
  Studenten.net kan echter niet garanderen dat derden (waaronder Gebruikers) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste Gegevens
  en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de
  Gebruiker van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Studenten.net gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en
  regelgeving.

Artikel 9 Verwijzingen en links

 1. De Site van Studenten.net bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen
  verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studenten.net.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net te vergroten en
  Studenten.net is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de
  eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net opnemen, betekent dat geenszins dat
  Studenten.net instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere
  websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net.

Artikel 10 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Site van Studenten.net verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse
  paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk
  kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en Diensten van
  Studenten.net te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde
  werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. De Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, gegevens en
  bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit
  systeem kunnen krijgen.
 3. Studenten.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden
  enzovoort indien deze, ondanks de door Studenten.net genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte
  elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Studenten.net is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks
  in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en/of Diensten van Studenten.net (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan
  wel de Gegevens en Bestanden van de Gebruiker in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 11 Geheimhouding
De Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van
Studenten.net en/of Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studenten.net. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door
Studenten.net en/of de Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studenten.net op de Site van Studenten.net zijn geplaatst met de
bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers van de Site van Studenten.net.

Artikel 12 Contacten Opdrachtgevers en Studenten

 1. Studenten.net kan met behulp van haar Site Gebruikers met elkaar in contact te brengen. Indien en voor zover met behulp van de Site
  en/of Diensten van Studenten.net onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen
  Gebruikers onderling leidt, is Studenten.net daarbij nimmer als partij betrokken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen. Studenten.net kan daarnaast niet garanderen dat de Gebruikers van haar Site bevoegd zijn tot het sluiten van een
  overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen met een andere Gebruiker.
 2. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen
  Gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 13 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site van Studenten.net Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Studenten.net
  en/of derden (waaronder andere Gebruikers) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer
  intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel op de Site van Studenten.net is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan
  de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook
  beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Studenten.net en/of derden geplaatste Gegevens en
  Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel
  eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 14 Intellectueel eigendom van de Gebruiker

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige
  rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de Site van Studenten.net niet over op Studenten.net.
 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder een andere Gebruiker) deze
  Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruikt en/of misbruikt, zulks zonder dat Studenten.net daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk
  is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Studenten.net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de
  goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net
  voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per
  kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Studenten.net zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het
  desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de
  aansprakelijkheid van Studenten.net reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen
  waarbij dat niet het geval is.

Artikel 16 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot Studenten.net, de Site van Studenten.net en/of
  aangeboden Privileges en/of Acties, kan hij deze per e-mail stellen of kenbaar maken via info@studenten.net. Studenten.net streeft
  ernaar om binnen vier weken op de e-mail van de Gebruiker te reageren.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op de vragen, opmerkingen en/of klachten
  van de Gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Gebruiker zelf afkomstig is en
  niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.

Artikel 17 Privacystatement

 1. Ten aanzien van de verwerking van de door de Gebruiker in zijn hoedanigheid van Student aan Studenten.net verstrekte
  (persoons)gegevens wordt verwezen naar het privacystatement van Studenten.net. Dit privacystatement dient als onlosmakelijk deel van
  deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd. Het privacystatement kan worden ingezien door ‘http://www.studenten.net/info_contact/disclaimer/996/Algemene_gebruiksvoorwaarden_en_Privacystatement#privacy’>hier te klikken.
 2. Indien de Gebruiker in zijn hoedanigheid van Opdrachtgever (persoons)gegevens aan Studenten.net verstrekt, worden deze verwerkt met
  het doel:

  1. de Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studenten.net, zulks in de ruimste zin des woords;
  2. een Opdracht van de Opdrachtgever en/of een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst uit te kunnen voeren en te beheren;
  3. ten behoeve van de Opdrachtgever een Bedrijfsaccount aan te kunnen maken en te beheren;
  4. aan de Opdrachtgever een Gebruikersnaam en Wachtwoord toe te kennen en de Opdrachtgever toegang te verlenen tot zijn
   Bedrijfsaccount;
  5. de Opdrachtgever te informeren (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) over door Studenten.net aangeboden
   soortgelijke producten en diensten;
  6. de Opdrachtgever te informeren over aan de dienstverlening van Studenten.net gerelateerde zaken die voor de Opdrachtgever naar
   het oordeel van Studenten.net van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studenten.net);
  7. de Opdrachtgever te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studenten.net
   door andere Gebruikers indien en voorzover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of
   misbruik;
  8. andere Gebruikers van de Site van Studenten.net te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik
   van de Site van Studenten.net door de Opdrachtgever;
  9. ten behoeve van de dienstverlening door Studenten.net te allen tijde een archiefkopie van de gegevens van de Opdrachtgever te
   bewaren.
 3. Wanneer de gegevens van de Opdrachtgever worden gebruikt om hem (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te
  informeren over door Studenten.net aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan de Opdrachtgever zich hiertegen op elk
  gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op
  de Site van Studenten.net aan te geven.

Artikel 18 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of
  niet naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen
  eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De
  Gebruiker zal Studenten.net alsdan terzake vrijwaren.
 2. Studenten.net is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers terzake
  te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen, dan wel zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen. Een en
  ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Studenten.net om nadere
  (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal
  dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Studenten.net zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter
  vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt
  genomen.
 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van
  eventuele geschillen.

II. REGISTRATIE
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de
Gebruiker die zich bij Studenten.net registreert.

Artikel 20 Registratie

 1. Om van bepaalde Diensten van Studenten.net gebruik te kunnen maken, dient de Student zich te registreren bij Studenten.net. de
  Opdrachtgever dient zich altijd bij Studenten.net te registreren indien zij gebruik wil maken van de Diensten van Studenten.net.
 2. De Gebruiker kan zich bij Studenten.net registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Account of
  Bedrijfsaccount dient aan te maken zoals beschreven op de Site van Studenten.net. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een
  Gebruikersnaam en Wachtwoord aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn Account of Bedrijfsaccount.
 3. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 4. Het staat Studenten.net vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen
  Account of Bedrijfsaccount aangemaakt.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord, Account en/of Bedrijfsaccount, al dan niet tegen betaling,
  over te dragen.
 6. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of
  zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Studenten.net terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte
  Gebruikersnaam en Wachtwoord.
 7. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Wachtwoord aan te maken.
 8. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem bij zijn registratie doorgegeven
  (persoons)gegevens.

Artikel 21 Beheren Account

 1. Wanneer de Gebruiker een Student betreft, kan bij zijn registratie aangeven (‘instellen’) over welke zaken hij wenst te
  worden geïnformeerd en/of welk soort informatie hij van Studenten.net wenst te ontvangen. Tevens kan hij bij zijn registratie aangeven
  of hij de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Studenten.net wenst te ontvangen.
 2. Na zijn registratie kan de Student de in het vorengaande lid weergegeven instellingen op elk gewenst moment wijzigen binnen zijn
  Account. Daarnaast kan de Student zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Studenten.net door gebruik te
  maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid onder deze nieuwsbrief en/of berichten.

Artikel 22 Beheren Bedrijfsaccount

 1. Wanneer de Gebruiker een Opdrachtgever betreft, kan hij met behulp van zijn Bedrijfsaccount opdrachten aan Studenten.net
  verstrekken en/of de door hem afgenomen Diensten beheren en/of bekijken (indien van toepassing).
 2. De Opdrachtgever kan zich daarnaast via zijn Bedrijfsaccount afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van
  Studenten.net.

Artikel 23 Beëindiging registratie

 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door hiertoe een schriftelijk verzoek bij Studenten.net in te
  dienen (Studenten.net, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 41138, 9701 CC Groningen). In dat geval zal Studenten.net de registratie
  binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de Gebruiker
  beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde
  die zich als de Gebruiker voordoet.
 3. Het staat Studenten.net vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer)
  de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren en zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen.
 4. Studenten.net kan de registratie van de Gebruiker ondermeer beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige
  Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de door Studenten.net en/of door Studenten.net geselecteerde en/of gecontracteerde derden gestelde
  nadere voorwaarden en/of overige voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen
  geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie onder andere worden beëindigd indien de Gebruiker weigert in te
  stemmen met nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Wachtwoord, onverwachte
  technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Studenten.net.
 5. Studenten.net is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 6. Indien de Gebruiker een Student betreft en de Student op het moment van het beëindigen van zijn registratie gebruik maakt van één
  of meerdere Privileges en/of Acties waarvoor registratie bij Studenten.net is benodigd, vervalt door de beëindiging van de registratie
  ook de mogelijkheid om van de Privileges en/of Acties gebruik te maken, zulks tenzij Studenten.net en/of de geselecteerde of
  gecontracteerde derde, die het Privilege en/of de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, anders beslist.
 7. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de
  Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

III. PRIVILEGES
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Student die gebruik
maakt van Privileges zoals aangeboden op de Site van Studenten.net.

Artikel 24 Privileges

 1. Studenten.net biedt de Student diverse Privileges aan. Voor het gebruik van sommige Privileges is het noodzakelijk dat de Student
  zich bij Studenten.net heeft geregistreerd.
 2. De Student kan te allen tijde zelf aangeven of en van welke Privileges hij gebruik wenst te maken.
 3. De Student wordt via de Site van Studenten.net geïnformeerd over eventuele Privileges. Daarnaast kan de Student die zich bij
  Studenten.net heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief of SMS berichten over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven
  deze te willen ontvangen).
 4. De door Studenten.net aangeboden Privileges worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door
  Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de door Studenten.net aangeboden Privileges
  en/of de schade voortvloeiend uit het gebruik dat de Student van deze Privileges maakt, zulks indien en voor zover deze Privileges
  (geheel of gedeeltelijk) door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden
  gemaakt.
 6. Het kan voorkomen dat niet alle aangeboden Privileges nog verkrijgbaar zijn. Indien een door Studenten.net aangeboden Privilege
  niet verkrijgbaar is, is Studenten.net terzake nimmer aansprakelijk.
 7. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde
  derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie met betrekking tot het aangeboden Privilege door de
  door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die dit Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 9. Indien door gebruikmaking van een Privilege een overeenkomst en/of rechtsverhouding tot stand komt tussen de Student en de door
  Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, dan is
  Studenten.net daarbij nimmer als partij betrokken tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 25 Nadere voorwaarden

 1. Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk)
  aanbiedt of mogelijk maakt, kan ten aanzien van (de gebruikmaking van) het Privilege nadere voorwaarden stellen. Deze nadere
  voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel II) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd
  tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
 2. De Student bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden als genoemd in lid 1 wenst in te stemmen door al dan niet gebruik te maken
  van het aangeboden Privilege. Studenten.net is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of
  gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel II) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studenten.net en/of de door
  Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is
  bepaald.

Artikel 26 Gebruikmaking Privilege

 1. Studenten.net behoudt zich het recht voor de Student het Privilege te onthouden, zulks in het bijzonder wanneer de Student niet
  voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens
  Studenten.net handelt. Studenten.net is niet aansprakelijk wanneer de Student het Privilege wordt onthouden.
 2. Studenten.net is te allen tijde bevoegd een Privilege in te trekken en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei
  wijze schadeplichtig te worden.
 3. Bij elk Privilege wordt in beginsel op de Site van Studenten.net vermeld op welke wijze en in welke periode van dit Privilege
  gebruik kan worden gemaakt.
 4. Indien aan de gebruikmaking van het Privilege meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail
  en/of het gebruik van internet zullen deze kosten bij het desbetreffende Privilege worden vermeld.
 5. Studenten.net aanvaardt geen aansprakelijkheid indien later dan aangekondigd van het Privilege gebruik kan worden gemaakt, dan wel
  de inhoud van het Privilege afwijkt van hetgeen staat vermeld op de Site van Studenten.net.
 6. Wanneer het Privilege bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des
  woords, kan Studenten.net nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat, dan wel indien de
  Student deze toegangskaarten en/of entreebewijzen te laat ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of
  koeriersbedrijf dat deze toegangskaarten en/of entreebewijzen bij de Student dient af te leveren. Tevens is Studenten.net niet
  aansprakelijk indien de Student de toegangskaarten en/of entreebewijzen niet of te laat afhaalt op het postkantoor of de daartoe
  aangewezen locatie.

IV. ACTIEVOORWAARDEN
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Student die deelneemt
aan een Actie van Studenten.net.

Artikel 27 Acties Studenten.net

 1. Studenten.net organiseert diverse Acties. Om aan bepaalde Acties te kunnen deelnemen is het in sommige gevallen vereist dat de
  Student zich eerst bij Studenten.net registreert.
 2. De Student bepaalt te allen tijde zelf of hij aan een Actie van Studenten.net wenst deel te nemen.
 3. De Student wordt via de Site van Studenten.net geïnformeerd over eventuele Acties. Daarnaast kan de Student die zich bij
  Studenten.net heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief of SMS berichten over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven
  deze te willen ontvangen).
 4. De Acties van Studenten.net worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Studenten.net
  geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de aangeboden Acties wanneer deze Acties
  (geheel of gedeeltelijk) door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden
  gemaakt.
 6. Studenten.net is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan enige Actie van
  Studenten.net, dan wel voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie en/of het aanwijzen
  van de winnaar(s).
 7. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde
  derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie over de Actie en/of over de uitvoering van de Actie
  door de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.

Artikel 28 Nadere voorwaarden

 1. Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of
  mogelijk maakt, kan per Actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel IV)
  van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.
 2. De Student bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden wenst in te stemmen door al dan niet deel te nemen aan de Actie.
  Studenten.net is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde
  nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel IV) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studenten.net en/of de door
  Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is
  bepaald.

Artikel 29 Deelname Actie

 1. Om deel te kunnen nemen aan een Actie van Studenten.net dient de Student tenminste 16 jaar te zijn.
 2. Studenten.net behoudt zich het recht voor om de Student om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te
  sluiten, zulks in het bijzonder wanneer de Student niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde
  nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studenten.net handelt. Studenten.net is niet aansprakelijk indien de Student
  van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
 3. Studenten.net is te allen tijde bevoegd een Actie voortijdig te beëindigen en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op
  enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 4. Per Actie wordt op de Site van Studenten.net vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
 5. SMS-acties hebben een geldigheid van 12 uur na verzending, tenzij anders vermeld.
 6. Indien aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet
  dan zullen deze kosten bij de desbetreffende Actie worden vermeld.

Artikel 30 Bepaling van de winnaar(s)

 1. Het aanwijzen van de winnaar van een Actie geschiedt op onpartijdige wijze en binnen drie maanden nadat de periode van deelname aan
  de Actie is gesloten.
 2. Per Actie wordt nader bepaald welke prijs of prijzen de Student kan winnen. De winnaar van een Actie worden vermeld op de Site van
  Studenten.net en/of ontvangt per post, SMS, email of telefoon nader bericht. Door deelname aan enige Actie verklaart de Student ermee
  akkoord te gaan dat zijn naam op de Site van Studenten.net wordt geplaatst indien hij tot de winnaar(s) behoort.
 3. De winnaar ontvangt zijn prijs in beginsel binnen enkele weken nadat hij bericht heeft ontvangen dat hij een prijs heeft gewonnen.
  De prijs wordt per post aan de winnaar verzonden of persoonlijk aan de winnaar overhandigd indien dit in de nadere voorwaarden is
  bepaald of gelet op de aard van de prijs noodzakelijk is.
 4. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht zijn, ontvangt de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs.
 5. Studenten.net aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende)
  prijs afwijkt van de in de Actie genoemde prijs. Voorts aanvaardt Studenten.net geen aansprakelijkheid indien de Student de prijs niet,
  te laat of beschadigd ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf, dan wel doordat de
  Student de prijs niet afhaalt op het postkantoor en/of de daartoe aangewezen locatie.
 6. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
 7. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of
  diensten.
 8. Wanneer de prijs bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords,
  kan Studenten.net nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat.

Artikel 31 Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door
Studenten.net tenzij in de nadere voorwaarden bij de Actie anders is bepaald. Overige belastingen komen voor rekening van de (winnende)
Student.

Artikel 32 Medewerking promotionele activiteiten
De winnaar van de Actie kan worden gevraagd om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals
foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Studenten.net gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en/of interviews openbaar te maken
en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Studenten.net is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Student.

PRIVACYSTATEMENT STUDENTEN.NET

Artikel 1 Definities
In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Account: het ten behoeve van de Geregistreerde Student afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studenten.net.
 2. Actie: de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag
  waarbij de Student één of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een
  derde) aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 3. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van
  Persoonsgegevens regelen.
 4. CV-databank: de databank met CV’s van Studenten.
 5. Dienst(en): de door Studenten.net aangeboden diensten en faciliteiten, waaronder het verstrekken van informatie aan en/of het delen
  van kennis met de Student, alsmede het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties evenals het ter beschikking stellen van een
  CV-databank en vacaturebank.
 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Student of de door de Student opgegeven naam of code waarmee de Geregistreerde Student in
  combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan
  bepaalde Acties.
 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studenten.net geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML
  codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort,
  zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Student direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 9. Privacystatement: het onderhavige privacystatement van Studenten.net.
 10. Privilege: het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door
  Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden korting.
 11. Site: de internetsites van Studenten.net, onder meer te bereiken via domein www.studenten.net, alsmede alle andere internetsites
  van Studenten.net.
 12. Studenten.net: ASA Student B.V., kantoorhoudende te 9718 AW Groningen aan de Westerhaven 13 (postbus 41138, 9701 CC Groningen).
  Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studenten.net staat, dienen tevens de overige door Studenten.net gebruikte
  (handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlinks.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen. ASA Student B.V. is
  als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken.
 13. Student: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Studenten.net verstrekt en/of waarover
  Studenten.net één of meerdere Persoonsgegevens ontvangt.
 14. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Student in combinatie met zijn
  Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties.
  Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden
  gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens die de Student op enigerlei wijze aan
  Studenten.net verstrekt, dan wel Studenten.net op enigerlei wijze over de Student ontvangt.
 2. Studenten.net hecht het grootste belang aan de privacy van de Student die Persoonsgegevens aan haar verstrekt en/of waarover zij
  Persoonsgegevens ontvangt. Zij gebruikt alle verstrekte en ontvangen Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven
  doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. De verwerking van de Persoonsgegevens van de Studenten is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze melding is te
  raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.

Artikel 3 Algemene Gebruikersvoorwaarden
Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Studenten.net van
toepassing. Dit Privacystatement wordt geacht onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uit te maken. De Algemene
Gebruiksvoorwaarden kunnen worden ingezien door ‘http://www.studenten.net/info_contact/disclaimer/996/Algemene_gebruiksvoorwaarden_en_Privacystatement#agv’>hier te klikken.

Artikel 4 Verstrekken Persoonsgegevens en aanmaken Account

 1. De Site van Studenten.net. is een community platform voor Studenten. Studenten.net deelt kennis met de Student, verstrekt de
  Student informatie en biedt Privileges en Acties aan waarvan de Student gebruik kan maken en/of waaraan hij kan deelnemen.
 2. De Site van Studenten.net is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Studenten.net kan de Student worden verzocht één of meerdere Persoonsgegevens aan
  Studenten.net te verstrekken. Elke Student kan zich daarnaast op de Site van Studenten.net laten registreren en een Account aanmaken.
  De Student dient hiertoe meerdere Persoonsgegevens aan Studenten.net te verstrekken.
 4. Personen onder de zestien jaar mogen hun Persoonsgegevens alleen aan Studenten.net verstrekken met toestemming van een ouder of
  voogd.

Artikel 5 Doeleinden gebruik

 1. De door de Student aan Studenten.net verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  1. de registratie van de Student uit te kunnen voeren en te beheren en de Student toegang te verlenen tot zijn persoonlijke
   Account;
  2. de Student gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studenten.net, zulks in de ruimste zin des woords;
  3. de Student de mogelijkheid te geven gebruik te maken van door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde)
   aangeboden Privileges en/of deel te nemen aan door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Acties;
  4. deze door te geven aan de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die een Actie of Privilege, waaraan of
   waarvan de Student deelneemt of gebruik maakt, geheel of gedeeltelijk mogelijk maken;
  5. de Student informatie (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te doen toekomen van en met betrekking tot de
   door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Studenten.net en/of zaken die voor de Student naar het oordeel van
   Studenten.net van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studenten.net, (nieuwe) activiteiten van Studenten.net en/of
   speciale Acties en/of Privileges);
  6. de Student berichten en/of andere Gegevens en Bestanden te laten plaatsen op de Site van Studenten.net;
  7. de (inhoud van de) Site van Studenten.net en de daarop geplaatste advertenties beter op de wensen en behoeften van de Student
   af te stemmen;
  8. de gegevens van de Student door te geven aan derden indien en voor zover de Student daartoe toestemming heeft gegeven
   (bijvoorbeeld door aan te geven informatie over of met betrekking tot een bepaald(e) product of dienst te willen ontvangen, door
   zijn CV te plaatsen op de CV-databank of door naar een bepaalde functie te solliciteren);
  9. de Student te informeren over de producten en/of diensten van derden door plaatsing van informatie hieromtrent op de Site van
   Studenten.net dan wel door opname hiervan in haar informatievoorziening (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel)
   richting de Student;
  10. de Student te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studenten.net door
   andere gebruikers van de Site van Studenten.net voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het
   oneigenlijke gebruik of misbruik;
  11. andere gebruikers van de Site van Studenten.net te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik
   van de Site van Studenten.net door de Student;
  12. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Studenten.net zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken
   (bewerkers).
 2. Door één of meerdere van zijn Persoonsgegevens te verstrekken aan Studenten.net geeft de Student Studenten.net het recht deze
  gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.
 3. Door Persoonsgegevens op de Site van Studenten.net te plaatsen (door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen, dan wel door te reageren
  op een bepaald onderwerp) geeft de Student aan Studenten.net het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar
  maken van deze gegevens door of met behulp van haar Site.
 4. Wanneer de Persoonsgegevens van de Student worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel te
  informeren over de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Studenten.net en/of zaken die voor de Student naar het
  oordeel van Studenten.net van belang zijn, dan kan de Student zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van
  de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de Site van Studenten.net aan te geven.

Artikel 6 Verstrekken gegevens aan derden

 1. Studenten.net verstrekt geen Persoonsgegevens van de Student aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 5, en/of;
  2. Studenten.net daartoe op grond van de wet wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende
   instantie wordt verzocht, en/of;
  3. dit naar het oordeel van Studenten.net noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde
   ondernemingen) te beschermen, dan wel om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, en/of te vervolgen en/of de staatsveiligheid
   of veiligheid van Betrokkene te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 2. Studenten.net kan daarnaast de Persoonsgegevens van de Student aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld
  voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met
  inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied
  van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van de Student indien dit
  strikt noodzakelijk is om de door Studenten.net opgedragen taken uit te voeren. Studenten.net verplicht de door haar ingeschakelde
  bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van de Student niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan
  waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Studenten.net de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle
  doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 7 Gebruik gegevens door derden

 1. Wanneer de Student Persoonsgegevens plaatst op de Site van Studenten.net kunnen deze Persoonsgegevens door derden worden verzameld
  en/of gebruikt zonder dat Studenten.net daar controle over of wetenschap van heeft.
 2. Het kan voorkomen dat de Site van Studenten.net door derden wordt gebruikt die in het buitenland zijn gevestigd waar geen
  gelijkwaardige privacywetgeving geldt.
 3. Studenten.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden maken van de door de Student op haar Site
  geplaatste Persoonsgegevens. Tevens is Studenten.net niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving (waaronder
  de privacywetgeving) door deze derden.

Artikel 8 Persoonsgegevens derden

 1. Studenten.net is niet verantwoordelijk voor de door een Student op haar Site geplaatste Persoonsgegevens van een derde en kan voor
  het openbaar maken van deze gegevens geenszins aansprakelijk worden gesteld.
 2. Studenten.net gaat er van uit dat de Student toestemming heeft gevraagd en verkregen om de door hem op de Site geplaatste
  Persoonsgegevens van een derde te plaatsen en openbaar te (laten) maken.

Artikel 9 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens
Studenten.net verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van de Student, voor zover de Student hier expliciet toestemming voor
geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 10 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Studenten.net spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de
  Persoonsgegevens van Student te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Studenten.net, die namens
  Studenten.net toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Student, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door Studenten.net genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te
  omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Student voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Studenten.net is hiervoor nimmer op enigerlei
  wijze aansprakelijk.
 3. Studenten.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de
  Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze Persoonsgegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Student zijn
  verstrekt, dan wel door de Student zelf door of via de Site van Studenten.net kenbaar zijn gemaakt. Evenmin is Studenten.net
  aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Studenten.net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de
  goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000,– per
  kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Studenten.net zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het
  desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 12 Inzagerecht

 1. De Student kan Studenten.net op elk gewenst moment via info@studenten.net of door een brief te sturen naar Studenten.net (t.a.v. de
  ledenadministratie, postbus 41138, 9701 CC Groningen) verzoeken aan te geven welke gegevens Studenten.net van hem verwerkt.
  Studenten.net zal binnen vier weken op het verzoek van de Student reageren.
 2. Studenten.net is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Student reageert,
  zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de
  Student voordoet.

Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. Indien de Student vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Studenten.net zijn
  Persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Studenten.net kenbaar maken via info@studenten.net, dan
  wel een brief te sturen naar Studenten.net, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 41138, 9701 CC Groningen.
 2. Studenten.net is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Student reageert,
  zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich
  als de Student voordoet.

Artikel 14 Beëindigen registratie

 1. Indien de Student zich bij Studenten.net heeft geregistreerd, kan hij zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door een
  e-mail te sturen naar info@studenten.net. In dat geval zal Studenten.net de registratie binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. Studenten.net is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de student beëindigd,
  zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als
  de Student voordoet.
 3. Bij beëindiging van de registratie van de Student wordt zijn Profiel verwijderd en zijn Account opgeheven. Studenten.net bewaart na
  beëindiging van de registratie te allen tijde een archiefkopie van de door de Student aan verstrekte gegevens.
 4. Beëindiging van de registratie betekent niet dat de Persoonsgegevens die de Student op de Site van Studenten.net heeft geplaatst
  worden verwijderd. Deze gegevens worden door Studenten.net eerst na een nadrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de Student
  verwijderd.

Artikel 15 Aanpassen Privacystatement

 1. Studenten.net heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. In geval van aanpassing van het
  Privacystatement wordt de Student terzake geïnformeerd en zo nodig om toestemming gevraagd. Het meest actuele Privacystatement is te
  allen tijde in te zien op de Site van Studenten.net.
 2. Indien één of meer bepalingen van dit Privacystatement worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed
  hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Studenten.net zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de
  vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 16 Verwijzingen en links

 1. De Site van Studenten.net bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen
  verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studenten.net.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net te vergroten en
  Studenten.net is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de
  eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net opnemen, betekent dat geenszins dat
  Studenten.net instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere
  websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net.

Artikel 17 Gebruik logbestanden
De Site van Studenten.net verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Site, zoals
bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van de Student, het IP-adres van de Internet Service Provider van de
Student, datum en tijd van toegang tot de Site, het internetadres van de website vanwaar de Student rechtstreeks is doorgelinkt naar de
Site van Studenten.net, het besturingssysteem dat de Student gebruikt, de onderdelen en pagina’s van de Site die de Student bezoekt
en de informatie die de Student heeft bekeken, evenals het materiaal dat de Student doorstuurt of downloadt van de Site. Deze technische
informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Site en/of om de Site en dienstverlening van Studenten.net te verbeteren. Daarnaast
kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens
kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 18 Cookies

 1. De Site van Studenten.net maakt gebruik van ‘cookies’, een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de
  computer van de Student wordt geïnstalleerd door het systeem van de website die de Student bezoekt. Cookies verhogen het gebruiksgemak
  van de Site van Studenten.net. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de Student het heeft gekregen. De door cookies
  verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om de Student te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Site, om de activiteiten
  van de Student op de Site te volgen, om de behoeften van de Student te kunnen invullen, om een Account aan te kunnen bieden, om
  online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de Persoonsgegevens van de Student en om in andere opzichten het bezoek van de
  Student aan de Site van Studenten.net te vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en Toegangscodes te
  onthouden.
 2. Advertenties die op de Site van Studenten.net te zien zijn, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Studenten.net is
  niet aansprakelijk voor de in de op haar Site opgenomen advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Evenmin is
  Studenten.net aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld door middel van dergelijke cookies of
  technologieën.
 3. Indien de browser van de Student dat toelaat, kan de Student ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan evenwel het gebruiksgemak
  van de Site van Studenten.net evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de Site te gebruiken negatief beïnvloeden.

Studenten.net
Postbus 41138
9701 CC Groningen.

Copyrights & Disclaimer

Studenten.net is een gedeponeerd merk van ASA Student BV.

Andere merken van Studenten.net zijn:


* Studentenbaan.nl
* Stages.nl
* Studentenkamers.nl
* Studentenreis.com
* Studentenpas.nl
* Student of the Year
* Student van het Jaar
* Studentenhuis van het Jaar
* Studentenlinks.nl
* Studentenpolis
* StudentenADSL
* Studentenkalender
* Studiewinkel.nl

Het geheel van inhouden, pagina’s, scripts en iconen over Studenten.net, behoort toe aan ASA Student BV, tenzij anders staat vermeld.
Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij
anders vermeld.

Alle rechten van reproductie of presentatie zijn voorbehouden.

Heeft u vragen? Stuur deze vraag dan naar info@studenten.net.

Disclaimer

Disclaimer

Studenten.net besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze
informatie. Studenten.net kan geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en
volledig is. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde
voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan
Studenten.net. Studenten.net is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en
onvolkomenheden in de verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot transmissiefouten, en voor de gevolgen van het gebruik van
de betreffende informatie.

Studenten.net is niet aansprakelijk voor gevolgen van uitingen van meningen van haar bezoekers en gebruikers. Dit houdt in dat reacties
op artikelen, forum entries en persoonlijke pagina’s van bezoekers en leden van Studenten.net gezien worden als meningen van
studenten. Hiervoor aanvaard Studenten.net geen enkele aansprakelijkheid. Deze meningen en uitingen mogen niet gezien worden als meningen
of uitingen van Studenten.net.

Lidmaatschap

Studenten.net biedt studenten de mogelijkheid lid te worden van haar community, en daarbij als lid voordeel, privileges en kortingen te
genieten. Dit lidmaatschap is niet gelijk aan lidmaatschap zoals bedoeld wordt in het Burgelijk Wetboek.